جامعه مهندسان معمـار ایران

Iranian Architects Society

our site is currently under construction

تهران، خیابان آیت الله طالقانی، خیابان شهید موسوی
(فرصت سابق)، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران،
دفتر جامعه مهندسان معمار ایران

Iranian Architects Society Office, Iranian Artists Forum, Honar Garden, Shahid Mousavi St., Taleghani St., Tehran, Iran

Tel:
+9821 88 31 74 86
Fax:
+9821 88 31 93 89

info@iranianarchitectssociety.ir

A petition to include Iranian architects and architecture in WAF 2015


ثبت درخواست تجدید نظر در موضوع مشارکت ایران در فستیوال جهانی معماری 2015


To: World Architecture Festival Organizers and Decision Makers
As members of Iranian Architects’ community, we are signing this petition to cordially ask  you to reconsider your policy of excluding Iranian architects, and projects built in Iran, from your 2015 World Architecture Festival’s call for projects. We appreciate your time and consideration in this matter.
We believe that the value of an architectural text, can be appreciated by the audience and critics, independent of their level of agreement with the piece’s geo-political context.
Without going deeply into the matter of the economic-political sanctions against Iran, we believe that, as a cultural act of support, an arrangement can be made so that Iranian Architects can still be allowed to be included in this international evaluation of the quality of spatial experience, conveyed through the medium of architecture. 
We sincerely hope that this can be a precedent of how the global community can join together to appreciate culture, as the common denominator of all nations.
Signed by :…
سیاستگذاران و برنامه ریزان فستیوال جهانی معماری؛
به عنوان اعضاء جامعه معماری ایران، با امضاء این دادخواست، از شما صمیمانه درخواست تجدید نظر در سیاست اتخاذ شده مبنی بر منع شرکت معماران ایرانی و پروژه های ساخته شده در ایران در فراخوان فستیوال جهانی 2015 معماری را داریم. توجه و بازنگری شما در این موضوع موجب کمال امتنان خواهد بود.
ما باور داریم که ارزش یک اثر معماری توسط مخاطبان و منتقدان، و فارغ از میزان اتفاق نظر آنها با زمینه های جغرافیایی سیاسی رقم می خورد. لذا بدون ورود به جزییات تحریم های اقتصادی سیاسی بر علیه ایران، اعتقاد داریم یک اقدام فرهنگی حمایتی، می تواند زمینهء سهیم ماندن معماران ایرانی در این سنجش جهانی کیفیت تجربهء فضایی از خلال معماری را فراهم نماید.
صمیمانه امیدواریم این موضوع به سابقه ای از اینکه چگونه جامعه جهانی می تواند از طریق فرهنگ به عنوان فصل مشترک ملت ها گرد هم آید بَدَل شود.
+
1471supporters
SIGN
captcha